Despre Căutare X

DESPRE CĂUTARE

X

O carte fundamentală a căutării, Ecleziastul. Și inima mi-am pus-o să caute și să le cerceteze cu înțelepciune pe toate cîte sunt sub cer; căci grea frămîntare le-a dat Dumnezeu fiilor omului, ca să se frămînte cu ea. Idei din această frază: căutarea se face cu inima; înțelepciunea își are sediul în inimă; căutarea înseamnă trudă, frămîntare, neodihnă, nu se oprește, ca valurile mării. (Șuvoaiele toate se pornesc spre mare iar marea nu ajunge să se umple; în locul de unde se pornesc șuvoaiele, acolo se și întorc, ca să pornească iarăși.) Și o sinonimie existențială evidentă în tot textul: frămîntare – căutare.

⸭⸭⸭

Împăratul este căutătorul de sens în această primă carte de filozofie pură a umanității, precizînd dintru început că această căutare este zadarnică. Ce folos are omul din toată truda lui, cu care trudește sub soare? Este, reluat cu insistență semnificativă, invocată truda (cuvînt folosit în text de vreo 30 de ori) supremă, chiar dacă zadarnică, din punctul de vedere al înțeleptului împărat. Nu există altă justificare a existenței omului sub soare. „Am studiat cu râvnă, ah, filozofia/Din scoarță-n scoarță, dreptul, medicina,/Și din păcate chiar teologia,/Arzând de zel./Și iată-mă acum un biet nebun,/Cuminte ca și mai-nainte./În fața semenilor sunt magistru sau chiar doctor./De-atâția ani înțelepciunea o încerc,/Îmi port de nas discipolii/De-a curmezișul sau în cerc./Și văd că nu putem să știm nimic./Amărăciunea-mi arde inima în piept./Sunt, eu, ce-i drept, mai breaz și mai deștept/Decât acei magiștri, doctori, grămătici și popi /Toți împreună: scrupule și îndoieli/În cuget nu mi se adună./Și nici de iad’ și nici de dracul teamă nu mi-e./În schimb nici bucurie n-am pe lume./C-aș ști ceva deplin eu nu-mi închipui/Și nu mă amăgesc că aș putea/Să-ndrum pe alții sau să-nvăţ pe cineva”. ( Goethe, Faust, trad. Lucian Blaga). Și Faust este Împărat (în sensul chiar din Yi King, Cartea Transformărilor), minat de același sentiment al zădărniciei înțelepciunii și „îndrumării” celorlalți. E, poate, limita dinspre modernitate a Ecleziastului.

⸭⸭⸭

 

Nu există, întru acestea, continuitate, nu este amintire pentru cele de la început, nici pentru cele de la urmă nu va fi amintire. Cercul căutării. Și prin ce se vestește această secătuire? Prin secătuirea de Sens. Cartea aceasta unică în Scriptură ne vorbește încă despre dispariția și limitarea sensului neluminat de sus. Cuvintele toate sunt secătuite: omul nu va putea să le grăiască , iar ochiul nu se va umple de privit și urechea nu se va umple de auzit. Deprivarea de realitatea Semnului.

⸭⸭⸭

Căutare de vînt este metafora absolută a căutării. Nici un tratat nu va epuiza vreodată sensurile acestei imagini a căutării. Mă feresc de cuvîntul deșertăciune. Căci el este celălalt nume al lumii, al în-făpturii, al omului și – firește – al tuturor căutărilor sale. Nume rotund. Iar cel ce sporește cunoașterea va spori durerea.  Propoziții sculptate.

⸭⸭⸭

„…m-am umplut de măreție și i-am întrecut pe toți cei care au fost în Ierusalim înaintea mea; iar înțelepciunea mea într-adevăr a rămas cu mine. […] Și mi-am spus eu în inima mea: de vreme ce soarta nechibzuitului îmi va fi sortită și  mie, atunci la ce bun m-am străduit să fiu înțelept?”. Căutarea se nivelează, se nulizează, cînd introducem în ecuație soarta. E valabilă numai aici. În această lume.

⸭⸭⸭

Nu creația progresează (ea este unică și irepetabilă), ci iubirea lui Dumnezeu crește, pe cît crește păcatul nostru. Și sporul acesta necontenit face necesară căutarea.

⸭⸭⸭

Căutarea naște timpul, secvențialitatea sa tripartită. Căci pentru toate este un timp. Spune acel excepțional capitol 3. Pentru toate este un timp. Adică: nu amestecați și nu retezați timpurile! Citiți-l! Dar: Am văzut frămîntarea pe care Dumnezeu le-a dat-o fiilor omului, ca să se frămînte în ea. Pe toate le-a făcut frumoase la vremea fiecăreia și a pus vremelnicia în sufletul lor, ca să nu afle omul făptuirea pe care a făptuit-o Dumnezeu, de la început și pînă la sfîrșit”. Perisabilitatea a toate cîte sînt face posibilă și necesară căutarea la capătul căreia se află Frumusețea. De aceea trebuie să ne bucurăm de vremelnicia și neputința căutării.

⸭⸭⸭

„Înțeleptul poate cunoaște lumea fără să iasă pe ușa casei”(Lao Tze)

⸭⸭⸭

Și cine știe dacă suflarea fiilor omului urcă în înalt și suflarea dobitoacelor coboară, în jos, spre pămînt? Și am văzut că nu este alt bine decît ca omul să se veselească de făptuirile sale, căci aceasta îi este partea; căci cine îl va duce să vadă ce va fi după el?”

⸭⸭⸭

 

 

Despre căutare IX

DESPRE CĂUTARE

IX

Despre Transhumanță. Adică metanoia. Adică prefacere prin căutare. Schimbarea Țărînei în spirit.

⸭⸭⸭

Cealaltă paradigmă a căutării este tot un drum. Drumul spre Emaus. Este o fugă de astă dată. O fugă înspăimîntată și nedumerită. Am avut o apropiere (de Maica cu  Pruncul), acum avem o îndepărtare, la „60 de stadii”. Magii veneau spre leagănul nașterii, cei doi fug de lîngă mormîntul Răstignitului. Dar tot despre el vorbesc. Chiar dacă, la arătarea lui inimaginabilă, nu-L recunosc. Aici avem întîlnire fără recunoaștere. Vădit insuficientă.  „Zăbavnici cu inima” îi acuză Iisus. Inima  este, să nu uităm, pentru lumea aceea, sediul gîndirii, nu în primul rînd al sentimentului. Pentru că, mai tîrziu, cei doi își vor aminti cum le ardea inima cînd el le tîlcuia scripturile. Dacă misterioșii magi pricepuseră cu promptitudine mesajul cosmic, la fel de anonimii călători matinali pe drumul Emausului nu pricep. Nu percep, „dar ochii lor erau ținuți cu putere ca să nu-l recunoască”. Cum se spusese încă mai dinainte: „Veți auzi cu urechile voastre, și nu veți înțelege; veți privi cu ochii voștri, și nu veți vedea”. Cleopa și prietenul său au fost de față, fie și prin mărturia directă a mironosițelor și a lui Petru, la miracolul mormîntului gol. Dar nu văd, datorită inimii încete (nu împietrită ca a lui faraon). Căutarea este deschiderea inimii. Implicit, luarea vălului de pe ochi, dez-văluire. Și brusc se ivește un alt ritm al faptelor. „Și începînd de la Moise și de la toți proorocii, le-a tîlcuit lor, din toate Scripturile, cele despre El”. Puține minute trebuie să mai fi durat drumul lor împreună. Minute „de-ale noastre”. Și totuși, Iisus „are timp” să le arate sensurile întregii Scripturi. Și totuși, vedem, o deslușire fulgerătoare a unui text compact și total precum textul  scripturistic. Evident mi se pare că nu este vorba despre o „explicație” discursivă, ci despre una inclusivă, instantanee, cu acces fulgerător, nemediat (sau mediat divin) la lumea sensurilor. Ochiul este aici centru. Fără centru nu ar exista căutare, căci nu ar exista decît centrifugala fugă spre contur. Iisus luminează direct centrul, și astfel căutarea devine posibilă. O mențiune. Cei doi nu sînt dintre Apostoli,  ci dintre ucenicii mai mărunți. Nefericit sînt că trebuie să folosesc acest adjectiv. Sînt mai întîi certați cu aspre vorbe; „O, smintiți și înceți la inimă în a crede toate cele spuse de profeți. Oare  nu acestea trebuia să le îndure Hristosul ca să intre în slava Sa?”. Înțelegem de aici că, dintre toate ale lumii, sensul este cel mai vechi. Hristosul le reproșează călătorilor că au uitat  (ce se întîmplă cînd pleci în căutare și uiți ceea ce cauți?) scripturile pe care le știau. Și le actualizează vertical pe orizontala drumului spre Emaus. Apoi ei, după frîngerea pîinii, se vor întoarce cu o rapiditate care nu e nici ea de lumea asta să-i vestească pe ceilalți. Dar El este deja acolo. Un drum dus-întors, un pendul cosmic, care nu arată deloc precum un drum „cu treabă”, acesta este drumul căutării.

⸭⸭⸭

Drumul către „el nu este aici”. Acesta e drumul căutării totale.

⸭⸭⸭

 Cunoscutul fragment al lui Novalis: „Filozofia este de fapt nostalgie, dorința de a fi acasă”. „Acasă” este alt nume pentru finalul căutării, ca nostos.

⸭⸭⸭

„Pătrundeți mai adînc în Acum” – spune un mistic. Nu mai creați timp! Nu fiți prizonierii propriei minți!  – Definiția căutării interioare ca pasivitate.

⸭⸭⸭

Arta de a te opri, deși pare antitetică, ține tot de esența căutării. Mergi și adulmecă! Oprește-te și adulmecă! Punctul în care cauți oprindu-te din căutare, asta cauți!

⸭⸭⸭

 

Despre căutare VIII

DESPRE CĂUTARE

VIII

 

 

A înțelege și a căuta. În limbile romanice căutarea vine dintr-un etimon care ne duce spre cerc, a parcurge pas la pas. Căutare, în-cercare, încercuire, înțărcare. Și banalul search pe care-l avem în susul acestei pagini pe care scriu tot de acolo vine. Iar înțelegerea  ar fi, după același etimon latin, a culege cu mintea ta. Căutăm o sămînță bună pe care mintea o culege și o pune alături de celelalte. Conform parabolei, sol sîntem, mai bun sau mai rău, țărînă în care este aruncată sămînța, plămadă, aluat care crește sub țaicul duhului. Înțelegem…

⸭⸭⸭

 Deschide ochii! Începe căutarea! Închide ochii! Începe căutarea!

⸭⸭⸭

 Mă gîndesc la darul că logosul dacă nu s-ar fi întrupat, n-ar fi fost posibilă cunoașterea. Cum l-au cunoscut Apostolii pe Iisus, străbătînd Galileea, Samaria, Ghenizaretul, și cum îl cunoaștem noi. Ceea ce deșteaptă în noi cunoașterea, indiferent dacă este de cea diurnă sau cea nocturnă. Ceea ce călugării numesc trezvie,  un soi de vigilență care să audă „cum iarba crește”, să audă aripa duhului fîlfînd prin încăpere cînd nici flacăra lumînării nu se mișcă. Cunoașterea îmi evocă, nu știu de ce, acele cîmpuri întinse ale Toamnei, mirosind a praf, a ars și a ceva indefinibil care se numea bucurie.

⸭⸭⸭

Limbajul profetic este limbajul căutării după găsire. De aceea este atît de rar.

⸭⸭⸭

 Gîndurile sunt jivine îmbarcate pe arca Noetică spre a fi salvate. Mai bine zis tiparul lor, schema, ADN-ul gîndirii. Orice gîndire are ca scop un Ararat al certitudinii după potopul existenței căzute cotidiene și o reîntemeiere, „un joc secund, mai pur”, a speciei. Uscatul reprezintă Calea, rațiunea căutării. Apele sînt umiditatea instinctelor, subconștientul, formicația. Și Ulise se întoarce acasă, după o lungă rătăcire. Jocul secund  este reflectarea Înaltului în Adînc, a conștiinței în subconștient, a divinului în mundan. Este geometria re-venirii. Parousia.

⸭⸭⸭

Căutarea este metodă, cărare adică.

⸭⸭⸭

 Paradigma căutării o reprezintă drumul celor trei magi după stea. „A-ți urma steaua” este o degradare în mundan a unui act sapiențial originar. Expresia trimite la destin. „Ei doar au stele cu noroc” zicea personajul de dincolo de timp al poetului despre noi, cei de sub cer. Expresia puternică ar trebui să fie A urma steaua.  Fără posesiv. „Ce aventură temerară să mergi de la ce se vede spre ce nu se vede și să te întorci la ce se vede pentru a te înălța mai departe către alte orizonturi de realități…?” (Annick de Souzenelle)  Mai întîi că Magii vin din Răsărit, adică din viitor. Din Răsăritul ființei, pentru că ei ne arată ce trebuie să devină ea, și că i s-a născut ajutor. Ei știu că trebuie să se nască un împărat mare. Nu cunosc mai mult, dar atît este suficient.  Steaua este steaua lui, se arată și spune prin prezența ei: urmați-mă! Urmarea stelei duce la un loc umil, ieslea, dar mai ales la o transfigurare. După găsirea Locului, Magii se întorc pe alt drum nu doar din necesități epice, spre a nu se mai întîlni cu Irod,  ci pentru că ei sînt acum alții. Au văzut. Sfîrșitul oricărei căutări cată a fi această întoarcere spre sine, pe alte neștiute poteci. Niciodată pe aceeași. Nu este, după vorba lui Nietzsche, revenirea lui același. Aș spune că întoarcerea magilor este chiar opusul acestei reveniri a identicului, ei dispar din relatarea evanghelică la fel de subit cum au apărut, întoarcerea lor este, deci, ganz andere, (după analiza lui Rudolf Otto) cu totul altfel decît atunci cînd plecaseră după stea. Nu întîmplător sunt străini, alieni, pentru a sublinia această radicală diferență, absolută, dintre pornirea în căutare și întoarcere. „Așa sîntem  noi: meniți să ne schimbăm și în același timp să rămînem țintuiți în labirinturile noastre; siliți la o trecere, [Pesah n.m.] dar amînăm să o facem; creați pentru a fi liberi, dar căzuți în robie! În om se confruntă două puteri opuse, dar care rezultă din același principiu; una este un obstacol în calea celeilalte tocmai pentru ca aceasta din urmă să se desfășoare la maxim în spațiul uman; cînd ajunge la paroxism, una dintre puteri pune stăpînire pe Om și se identifică cu el. Omul nu-i pune calului obstacole ca să-l doboare, ci pentru a-l face să se depășească atunci cînd trece peste obstacole. După principiul artelor marțiale orientale, adversarul nu este niciodată dușman; el stă în fața omului pentru a provoca, prin împotrivirea lui, apariția unei noi dimensiuni a acestuia. Se poate astfel presupune că în Om zace un potențial imens; el poartă în sine acest „altceva” invizibil, necunoscut, cosmic, […]și acest „altceva” este alcătuit din forțe contrare; una poruncește și cealaltă se împotrivește, încetinește, amînă…” (Anick de Souzenelle).

⸭⸭⸭

 Steaua este un Semn, de bună seamă au văzut-o mulți, toți. Dar numai magii au înțeles. Au citit încrucișat, au țesut fulgerător textul. Steaua magilor este porumbelul Noetic, duhul „de viață dătătorul”, vestitorul uscatului, deci al Iluminării. Și au adus magii cinstirea cuvenită. Căutarea lor este – și așa trebuie să fie orice căutare – o împlinire. O regăsire. De știut, știau că se va naște Împăratul, dar acum au văzut. Și nu s-au mirat, nu și-au pus întrebări despre pruncul acela încălzit doar de suflarea animalelor. Au adus ofranda, în semn de re-cunoaștere, pentru puterea ipostaziată acolo. Miracolul de la capătul drumului călăuzit de stea este o dezvăluire. În ambele sensuri:  revelație și mărturisire. Ți s-a dezvăluit ceva și ai mărturisit ceva. Magii au ajuns în acel apex în care cele două pante ale dezvăluirii se întîlnesc.

⸭⸭⸭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRE CĂUTARE VII

DESPRE CĂUTARE

VII

HERACLIT

„Cercetînd hotarele sufletului, n-ai putea să le găsești, oricare ar fi cărarea pe care ai merge: atît de adînc logos are”. (Heraclit, fr.45)

Hotare, cărare, cercetare, adînc, găsire, mers… absolut toate cuvintele Efesianului sînt legate de căutare. Acele zori ale filozofării erau încă pură căutare. Înțelepciune. Și atît. Căci mai mult decît atît nu se poate. Antiteza e vizibilă: îngusta cărare se mișcă (prin mișcarea noastră) între hotarele nesfîrșite (așa ne spun astronomii că este cosmosul: infinit dar limitat) ale sufletului.

Dialectica lăuntrului și a exteriorului era precis desenată de înțeleptul de acum 2500 de ani. Ilimitatul universului și ilimitatul sufletului erau deja văzute ca similare. Nu este acesta începutul înțelepciunii? Dacă macro-cosmosul și micro-cosmosul nu ar fi în esența lor identice, căutarea nu ar fi posibilă. Miracolul grec stă în descoperirea acestei oglindiri reciproce. În care adîncul și înaltul își corespund. Cerul oglindit în apă, apa oglindită în cer, apele de sus și cele de jos.În cerurile care sînt în interiorul nostru, apele de sus sînt prezente tainic în inima apelor de jos. Numele (Șem) este prezent în ele ca un foc pe care apele nu-l sting întru începutul lor (dar pe care starea de exil îl va perverti adesea!). Dar și invers, apele  de jos nu sînt și ele în apele de sus? Dacă Dumnezeu este în Om, omul nu este în Dumnezeu, finitul în inima infinitului, precum infinitul în inima finitului? Mister insondabil de care eu mă minunez fără a putea vorbi mai mult despre el, dar care nu poate fi trecut sub tăcere, înainte de a vorbi despre misterul apei”  (Annick de Souzenelle).  Cînd cauți ceva, cauți, de fapt, o pereche de gemeni, nu numai materia, ci și anti materia ei. Căutarea e cifra 2. Între ele? Obscuritatea „obscurului”. Ceața, vremea indecisă a apusului, aceasta este obscuritatea. Și nu este lumea înspre apus încă din clipa Facerii ei în Răsărit? Căutarea este duală, căci ea are un capăt înnodat de suflet și celălalt…. Este o ana-logie între cele două „ape”. Au, adică, același logos  care le adună împreună. Asupra căreia insista Heidegger în analitica logosului heracleitic din Introducere în metafizică.

În fraza citată se  pornește de la infinitatea sufletului. Cum putea gîndi un grec din Antichitate pentru a descoperi această dimensiune, care nouă ni se pare oarecum un de-la-sine-înțeles? Sîntem, aș spune, la începutul căutării europene, grecii au inventat căutarea. Ce este, nițel mai tîrziu, dialogul socratic altceva decît o împreună căutare? Legătura dintre suflet și căutare, „sufletul meu e în căutare, în mută, seculară căutare”, citez din nou versul blagian.  Atrag aici atenția asupra celor două epitete: căutarea e totdeauna tăcută, inaparentă, discretă, mută. Seculară, creează timpul. Fără căutare nu există timp, timpul nu este numai „albia” rîului care este existența noastră. Iar el are proprietatea remarcabilă de a nu avea sfîrșit. Timpul nu poate fi perceput decît ca o infinită căutare. Pentru care nu există dihotomia falsă suflet –  lume, este o căutare desfășurată într-un plan care le conține fluid pe amîndouă.

Simplu = transparent. Căutarea prin transparență. Cu nimic mai lesnicioasă decît cea prin întuneric sau cea prin ceață.

Cuvîntul care intrigă însă în citatul de mai sus este logos. Imediat te duce gîndul să faci o legătură cu logos-ul întrupat în istorie, evanghelic. Heidegger se ridică hotărît împotriva acestei prea facile apropieri. Face o deosebire netă între logosul heracleitic și cel ioanic. Să fie vorba, cum s-a spus, doar de ciocnirea minunată a limbii grecești cu somația întrupării monoteist trinitare de sorginte iudaică? Dacă da, este, sigur, o „întîlnire” planificată. Logosul este, în traducerea fenomenologică heideggeriană, „strîngere laolaltă fermă-și-constantă” (Introducere în metafizică, 173). „…în Noul Testament, logos nu înseamnă din capul locului, ca la Heraclit, ființa ființării, faptul de a fi strîns laolaltă a ceea ce tinde să se opună reciproc, ci logos desemnează o ființare anume, în speță Fiul lui Dumnezeu. Iar acesta este conceput ca mediator între Dumnezeu și oameni. Reprezentarea aceasta despre logos în Noul Testament este cea a filosofiei iudaice a religiei, așa cum a fost ea elaborată de Philon în a cărui învățătură despre creație logosului îi este atribuită funcția de  μεσίτης, de mediator. În ce măsură este  el λόγος? În măsura în care λόγος în traducerea greacă a Vechiului Testament (Septuaginta) este numele dat cuvântului și anume „cuvînt” cu semnificația bine determinată de ordin, de poruncă; οί δέκα λόγοι se numesc cele zece porunci ale lui Dumnezeu (Decalogul). Astfel λόγος înseamnă κήρυξ αγγελος, vestitorul, mesagerul, care transmite porunci și ordine; λόγος τού σταυρου este „Cuvîntul Crucii”. Vestirea Crucii este Cristos însuși; el este logosul mîntuirii, al vieții veșnice, λόγος ζωή. O lume întreagă separă toate acestea de Heraclit”.(181)

Apropo: căutătură, căutare, vine, după dicționarul lui Alexandru Ciorănescu, de la captare, care dă cătare, a căta. Mai înseamnă și prezicător, pețitor, mijlocitor; Căutare fiind: examen, cercetare, îngrijiri medicale, gardă, administrație, obiectiv, pretenție, înfățișare, aspect, succes, acceptare.   Luăm ceva în cătare, vizăm, căutăm, vînătorul ancestral se trezește în noi.

 

 

 

FATIMATA

S L I D U R I

 

Romanul Mihaelei Malea Stroe este o mică bijuterie alcătuită din sliduri. Poate și mai potrivită ar fi imaginea deja arhaicului proiector de diapozitive. Din acela la care vedeai fascicolul de lumină cu firele de praf, auzeai un mic zgomot când se trecea de la o imagine la alta și era între ele o secundă de întuneric. Pentru că interesează în roman aceste trei elemente: lumina (imaginea); întunericul care o desparte de imaginea următoare și vocea care unește într-o unică eufonie liniștită, prin poveste, toate acestea. Cititorul atent va trebui să perceapă simultan și în profunzime semnificația a câteșitrele elementele. Epicul e simplu: povestea tragic – banală a femeii căsătorite și părăsite pentru alta, apoi nevoită să-l primească înapoi pe cel plecat. Ea e pictoriță, artistă. Trăind pur și simplu cu sinceritate și cruzime de ecorșeu sufletesc realitatea. Iar imaginea globală a vieții (e un montaj cinematografic aici), compusă din instantanee, uneori în derulare rapidă, alteori lentă, este de mare frumusețe. «Știi ce cred? mă trezesc întrebând. Nu există drame. Există doar situații trăite dramatic. Sunt stări de grație pentru care e nevoie de suflet. Persoanele „nostime” nu au acces». Sunt două categorii de „personaje” în acest mic roman: pachidermele și lepidopterele. „Ia un ac și înfige‑l în trupul lepidopterei, apoi, același ac, în trupul pachidermului. Lepidoptera înnebunește de durere. Sau moare. Pachidermul paște mai departe. Se îngrașă. Nesimțirea nu e boală. Nici tupeul. Nici indiferența. Nu trec pragul spitalului de nebuni”.

Fatimata. Nume exotic, „o femeie care poartă în ea mai multe femei”: Lia, Bianor, Maria, Luana, Loara, prietena din Franța, Denisa actrița….și desigur ea, dubla Fatimata. Nici nu contează prea mult translațiile de identitate dintre ele, e aceeași feminitate vulnerată care circulă ca un fluid de la o ipostază la alta. Fatimata reprezintă dubla condiție a femeii, menajera din Paris în care zace ceea ce nu se va naște niciodată și intelectuala redusă la condiția de menajeră. „Trebuie să fie Doamna Fatimata, deoarece pentru ea nu există alternanța acum Fatimata, după aceea Doamna. Intelectuala cu bani putini, egal menajera neplătită, scrie/desenează în timp ce spală, calcă sau face aprovizionarea. Scrisul, posibilă deschidere a ferestrei, îl alungă pe El, oricum nostalgicul unei alte iubiri (?!) pentru că ea, scriind, nu e o menajeră perfectă. Frământă poeme în loc de cozonaci. (Ficțiune!!! Orice asemănare cu persoane sau situații reale e pură întâmplare!) Spațiile: în spațiul domestic (bucătăria) Doamna așteaptă neobservată. În spațiul ar­tistic (redacția) așteaptă – tot neobservată – Fatimata. Spațiul comunicării: salonul și spațiul inclus (tabloul), suport și pretext al comunicării. Fatimata există și iubește (chiar și atunci când susține că nu). Undeva trebuie să existe un spațiu privilegiat și unul deschis, o fereastră deschisă. Unde? Va fi Fatimata o carte? Încercarea e obligatorie. Răspunsul îl vor da alții…”. Recunoaștem în acest stil minimalist, telegrafic, în spațiul ușor sordid, domestic, o anume tendință a ego ficțiunilor de azi (cartea e scrisă, menționez, și publicată, într-o primă ediție, mult înainte ca ele să devină o modă). Dar cartea are o tensiune  care marchează numai literatura adevărată, nu e simplă ex-punere de experiențe și trăiri personale. Acest omenesc  de dincolo de individualism o face o lectură sim-patetică. Nimic din exhibiționismul vândut sub numele unui fel de „neo-autenticism” (cum să-i zic altfel?) de duzină. E o enormă vulnerabilitate (de lepidopteră!) în textul alert, sincopat, ca o respirație în stare de emoție puternică. Auzi această respirație, citind. Inserția în social nu este mai puțin pătrunzătoare: scenele din școală cu elevul insurgent, metonimia cozii, fabulosul personaj din autobuz, infirm, făcând un haz de necaz apocaliptic de lipsa picioarelor, personajele din restaurant: Studentul, Logicianul, Sociologul. ș.a.m.d.

„‑ O să scrieți și despre stăpâna mea? ‑ Desigur. Ea și eu vom fi un singur personaj. Tu și eu vom fi un singur personaj. Fatimata mă privește nedumerită. ‑ În ce voi scrie nu vor fi personaje secundare. Episodice, da. Ridică din umeri. Nu prea înțelege. Dar e înduioșător de convinsă că voi scrie. Mă îndatorează încrederea ei”. E greu de găsit un nume pentru acest tip de discurs epic, l-am numit monolog spart (ca o farfurie? la nervi? după o ceartă?). Pentru că dialogul chiar, ca în citatul de mai sus, face să răsune  replicile celuilalt ca un ecou în lăuntrul, în memoria personajului narator, iar eu cititorul să le percep ca atare. Textul romanului (cu funcția lui terapeutică pentru naratorul personaj) pare o încercare disperată de a lipi cioburile. Un fel de a spune că ceea ce se sparge în existență poate fi reunit textual. Încredere absolută în literatură. Atașamentul frenetic al notațiilor de la această speranță vine. În același timp, descoperim și o frică de cuvinte, un fel foarte abil de a lucra cu tăcerile (momentele de întuneric dintre două sliduri): „Oamenii au nevoie de cuvinte să se vindece sau să nu se îmbolnăvească. Pustiul de cuvinte ucide”. «De ce scriu? De ce această nevoie de ordonare și vizualizare a gândurilor? Parcă cineva mi‑ar tot spune: „Scrie! Dă un semn! Desenează‑ți gândurile în cuvinte. Scrie! Până când ochii mereu întorși spre înlăuntrul ființei vor începe să vadă. Trebuie să justifici verbul existenței tale. Ai iubit. Ai îngrădit prin iubire. Nu pune întrebări. Scrie! Nu mai poți iubi? Scrie că nu mai poți iubi. Scrie! Dă strigătului o formă, cuprinde‑l într‑o silabă. Învață să te bucuri de insomnie căutând. Scrie tot. Cuvântul e în tine. Găsește‑l, chiar dacă simți că înnebunești. Scrie! Strigă! Nu mai poți iubi? Mai poți scrie. Te doare cuvântul dornic să trăiască. Lasă‑l să fie! Asumă‑ți durerea nașterii în singurătate. Scrie că te doare, dar nu lăsa zidul să te strivească. Nu ai voie să te sinucizi. Scrie că nu ai voie să te sinucizi, ca să ții minte!”». Persoana întâi a confesiunii ajunge în unele pagini la o monodie poematică. Tulburătoare. Ritmul este esențial în aceste pagini, de la succesiunea rapidă a primelor episoade, la acea suprarealistă enumerare a zilelor săptămânii ca ilustrare a monotoniei existențiale și rapidității cu care se scurge viața.

„De poveștile dinlăuntrul nostru nu ne apără nimeni. Nu ne poate apăra, am cutezat să cred. Să spun”. Roman al feminității și al iubirii prinse într-o disperată căutare a identității și vindecării de sine, asta este Fatimata. Lansează la un moment dat un mic joc de cuvinte, pornind de la faptul că timpul povestirii este imperfectul. Într-o utopică lume perfectă n-ar exista povestea. N-ar avea ce întregi. Ar fi de meditat asupra acestui „imperfect” din care se naște nevoia de poveste, un fel de „pharmakon” din cuvinte, în același timp leac și otravă. Romanul acesta este dintre cele care propun o lectură „lentă”, densitatea lui te ia prin surprindere, fiind în contrast adesea cu ritmul. Fierberea vulcanului e undeva în adânc și aruncă la suprafață jerbe. Timpul narațiunii este și el discontinuu, mozaicat, în interiorul acestui flux de a cărui întrerupere naratoarea pare a se teme. Vulnerabilitate, tristețe, delicatețe, parabolicul discret, simplitate înșelătoare, ecouri telurice sunt componentele acestei mărturisiri.

Roman al explorării eului, ar fi numit didactic, Fatimata face auzită vocea unui narator feminin de  o complexitate remarcabilă.

„‑ Eu am fost fericită, Fatimata.

‑ Când, doamnă?

‑ Nu mai țin minte… Atunci când am iubit și… ”.

 

 

8 martie 2017

Hristos a înviat!

MATHIAS GRUNEWALD…. CRUCIFICAREA, detaliu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvinte pe care cei mai mulți dintre noi le folosim zilele acestea, fără însă a fi foarte atenți la sensul lor. Să spunem mai întîi ce nu este această formulă. Nu este o urare! Nu echivalează cu „la mulți ani!”. De aceea multor oameni le vine foarte greu să o folosească. Au o ezitare, care nu ține de ateism. S-au inventat urările „alternative”, „de Paște”, de către cei care văd în acest moment o „sărbătoare”. Și nu  este o sărbătoare. Paștele schimbă polaritatea vieții noastre laice, care este despre viață și moarte, o schimbă în polaritatea moarteînviere. Cei care percep în formula noastră o „urare” nu merg cu gîndul pînă la Înviere. Cînd moare cineva, faceți vreo urare familiei? Condoleanțe, da, dar nu le urați fericire și ani mulți… Paștele fiind, mai întîi, despre moarte este aberant să ne facem urări. Paștele nu este o sărbătoare, ci o bucurie, ceea ce nu este același lucru. Și asta începînd abia de duminică, de la găsirea mormîntului gol. Dar ne-am lămurit noi, de 1984 de ani, ce e cu mormîntul acesta gol? Mi-e teamă că nu! În al  doilea rînd, cuvintele aceste nu sînt nici măcar o formulă de salut (deși cu asta ar semăna ceva mai mult). Deși, dacă ne gîndim că, etimologic, salut ne duce la salvare, din acest unghi s-ar potrivi. Nu e, cum li se pare multora, o formulă de politețe care, între Paște și Înălțare, ar trebui să țină loc de „bună ziua”. Tradițional, după Înălțare formula era „Hristos s-a înălțat”, eu n-am mai auzit să fie folosită azi în mod curent. De fapt, observ, și Hristos a înviat! se folosește tot mai puțin, cu oarecare jenă, și doar în cele trei zile de după Înviere. Maximum. Dacă nu este nici urare, nici formulă de binețe, atunci ce este Hristos a înviat?  Simplu: este o vestire! Este o recapitulare fulgerătoare, în numai trei cuvinte, a tuturor celor patru Evanghelii, esența lor primă și ultimă: vestea Învierii Fiului Omului. Adică a umanității întregi. Cum spune Apostolul Pavel în a sa primă epistolă către Corinteni „Dacă nu este înviere a morților nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră /…/ Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, sînteți încă în păcatele voastre. /…/ Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai de plîns decît toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți fiind începătură (a învierii) celor adormiți”. Înțelegeți acum că formula aceasta extrem condensată este o parolă care exprimă bucuria supremă? Care deschide lacătul ce s-a pus peste piatra mormîntului cel nou. Vestea ce ne-o dăm unii altora e uimire bucuroasă și bucurie uimită: ai auzit? Hristos nu mai e în mormînt! Ergo: sîntem mîntuiți de păcatele noastre, deci pregătiți să înviem la rîndu-ne. Învierea este strîns corelată de mîntuirea de păcate, nu este (cum spun new age-iștii de orice nuanță) „trecere la alt nivel energetic” sau alte bazaconii de genul acesta. Învierea vine după purificarea prin sîngele de pe Cruce. Bucuria asta, a acestei breaking news supremă în istoria umanității, nu are nimic de-a face cu iepurașii, ouăle și alte bazaconii ale modernității consumiste. De un dar este vorba, ce-i drept aici, dar ce dar! Decît care altul mai mare nu se poate imagina: Învierea. Ce alte daruri să mai dai cuiva ca să fie pe potriva acestuia? Mai bine spune-i simplu: Hristos a înviat! Iar el va mărturisi aidoma că a înțeles grozăvia veștii: Adevărat a înviat! Ce-i drept oul („palat de nuntă și cavou” zicea înțelept și teologic poetul) și doar oul roșu (nu și cel împistrit care este simplă performanță artistică, fără trimitere la sacru, deși….deși…și el conține Jertfa migălirii, și tot ce este jertfă este întru Înviere) are etnologic legătură cu formula aceasta a mîntuirii universale: un ou ciocnit eliberează viața dintre pereții de calcar ai „mormîntului”, ceea ce era acolo doar chimie organică devine – inexplicabil, căci nimeni n-a reușit să explice cum-ul acestui miracol – Viață. A ciocni ouă roșii înseamnă ritualic a elibera viața din mormînt. Iar roșii pentru că sîngele Lui este peste întreaga lume de atunci și pînă la a două venire. Într-o societate aproape complet secularizată, în care cristo-fobia ia aspecte grotești, formula aceasta, PIN-ul cu care deschidem programul învierii noastre, apare multora ca o bizarerie. De aici obsesia de a „inventa” „urări de paști” , care de care mai „originale” și mai șugubețe. Repet NU există urări de Paști, pentru că e absurd, ce să-i urezi unui mort? Monahia Siluana Vlad spunea minunat că iubirea înseamnă urarea: ne vedem la înviere! În sensul acesta, expresia cu care se luminează lumea în această Duminică este (și) o declarație de iubire. Cea mai grea declarație de iubire! Celui căruia-i spui această „taină”, care nu este taină, căci se cere strigată în plină stradă, îi spui, de fapt: vom învia împreună, nu ești (nu sînt) singur. Unul dintre versurile cardinale eminesciene este: Nu credeam să-învăț a muri vreodată. Sorin Dumitrescu translata versul eminescian în varianta teologală: nu credeam să-învăț a-învia vreodată. Despre această învățătură este, în fond, Paștele. Cu ea ne obligă. Versul eminescian este, dacă vreți, despre ziua de vineri: jertfa. Versul imaginat de pictorul teolog este despre ziua de duminică. Despre triumful vieții asupra morții și distrugerea – atenție! – a iadului, înfăptuită prin oprirea fabricii care îi asigura materia primă trecută, prezentă și viitoare. Adică a păcatului. Nemaifiind păcate, prin jertfa de pe cruce, locul cel de jos rămîne gol. Deci cînd spunem cuiva Hristos a înviat! îi spunem implicit și: iadul a dispărut! Ce veste!

Ați trecut în această seară de vineri pe sub masa încărcată de flori care închipuie mormîntul lui Iisus. Ați ieșit degrabă, deci ați ieșit din mormînt. Ați cîntat la Prohod despre coborîrea Lui în iad și distrugerea iadului. „Povești” spun inteligenții, mituri, obscurantisme de înspăimîntat babele. Mă tem de oamenii inteligenți, îi prefer pe cei care vor spune, începînd de la miezul nopții de mîine (cu o lumină specifică în ochi, doar au fost chemați să ia lumină, să iasă la lumină din mormînt): „Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcînd!”.

Vinerea Mare 2017

Despre Căutare VI

 

Despre căutare (VI)

Aflați că noi suntem cu toții de acord, orice lucru am spune… Unul lămurește ceea ce altul a ascuns, iar cel ce caută cu adevărat poate găsi totul”. Dintr-o carte de alchimie. Fraza ne atrage atenția că, finalmente, căutarea vizează ceva de dincolo de diferențe, vizează totul. Alchimia este prin ea însăși o alegorie a căutării absolute. Dar fraza este și despre carte, despre cum se alcătuiește cunoașterea prin cărți, chiar cînd ele spun lucruri contradictorii (și cînd nu spun?), ca un joc al căutării prin semne. Remarcabil optimismul gnoseologic al alchimistului nostru, neîmpiedicat de contra-ziceri.

Un filosof vorbește de „ad-urmecare”, căutare pe urmele… răbdurie, atentă, mereu la pîndă, decisă și decisivă pentru că nu există decît o singură lovitură. A merge pe urme… pe urmele jivinei (hermeneutica) sau pe urmele tale proprii, pentru că totdeauna ai mai fost pe acolo (maieutica). Da, căutarea ține, dintre simțuri, mai mult de miros decît de văz, cum ne vine a crede. Are evanescența adierii. E copil și podoabă și parfum: odor, odoare, odorant. Căutarea ca ad-urmecare este șansa găsirii odorului, a copilului sfînt și a comorii.

Filosoful îndrumător, înțeleptul era numit în grecește kathegemon, hegemon, cel ce conduce, cel ce arată drumul. Călăuza tarkovskiană, impulsul căutării diferit pentru fiecare, dar toți fiind, în fond, în același spațiu în aceeași „zonă”. Filmul este o capodoperă pentru că, deși cu toții caută același lucru, fiecare găsește ceea ce i se potrivește, iar călăuza nu e cel ce știe, ci cel care vede drumul în traiectoria pietrelor. Pentru că drumul nu este niciodată același!

Căutarea autentică este prin excelență tautologică, căutare a căutării, căutare a artei de a căuta, vînare de vînt, mișcare a spațiului în interiorul spațiului. Și a timpului în interiorul timpului. Plutea o floare de tei în lăuntrul unei gîndiri abstracte, spune poetul. Este chiar definiția poetică și profetică a căutării. A suspendării ei în intermundii. A energiei ei teribile, grefată pe o vulnerabilitate absolută.

Căutarea împinge lumea înainte: Cum o împinge, aceasta nu ne este dat să știm.

Ce este orizontul? Mai întîi: două trăsături preliminare: verticala privirii și depărtarea. Trebuie deci să fii om, vertical, și să privești mereu înainte, cît mai departe. Animalele nu au orizont, ele privesc în pămînt. Nici măcar vulturii, de la înălțimea lor, nu văd cerul, ci tot numai pămîntul. Acolo, la orizont, în marea Lui bunătate, Dumnezeu ne-a dat întîlnire. Locul în care cerul se contopește cu pămîntul este locul divinului, o iluzie (optică)… și tocmai asta e superb. Orizontul e un Semn al invizibilului. Atenție! – ne spune parcă divinul, – cerul coboară pe pămînt. Trebuie să fiți cu ochii țintă la „locul” acela, să înaintați pururi spre el, exact cu cît el se depărtează de voi spre a vă lăsa spațiu de libertate. Nu poți înainta în patru labe spre orizont, adică acolo unde te întîlnești cu cerul. Ce trist ar fi dacă locul acela ar avea o prezență efectivă, materială, precum strada care începe de la colț. Ai ajunge degrabă acolo și… ce ai face mai departe? Pe cînd așa, cerul sărută pămîntul într-o mișcare eternă, intangibil, chemîndu-te mereu să înaintezi spre el. Adică spre tine. Orizontul e hieroglifa formei supreme a iubirii.

Căutarea înseamnă a fi undeva. Nu poți porni căutarea de nicăieri. Mai întîi trebuie să te situezi. Să ai loc și sens. Nu există dinamism fără bază.

Motor de căutare. Vremurile recente au comis această invenție diabolică: motorul de căutare. Ea deturnează tocmai sensul primordial al căutării, care exclude tocmai Algoritmulcăutării. Oricît de complex ar fi acest algoritm, el nu poate găsi neașteptatul. E vorba de timp aici: căutarea să-i zic așa ontologică e funcțională în virtutea faptului că vizează viitorul. Ce găsește motorul? Informația trecută, deja stocată. Căutarea e formativă, motorul e informativ.

Dacă nu există undeva un rost, căutare este un cuvînt gol de sens!

(sursa foto: facian.org)

 

Apărut în Literatura de Azi  11 aprilie 2017

IPOTEZA OM

IPOTEZA – OM

Motto: „Modernitatea are o rană mortală chiar în inima sa: ideea unui progres continuu și nelimitat”

Octavio Paz, citat de Luigi Zoja

 

Această formulă din titlu, calchiind celebra replică a matematicianului Laplace despre ipoteza nenecesară Dumnezeu, mi se pare cel mai potrivit însemn pentru excepționalul eseu al lui Radu Vancu Elegie pentru uman[1]. S-o spun de la început: este una dintre cele mai bune și mai originale cărți „de idei” apărute la noi în ultimele decenii. Și asta în primul rând datorită mizei majore: nu este o simplă carte de „teorie literară”, analiză a unor poetici, desfășurări de estetici alternative, ci, pentru a le înțelege pe acestea, este pusă în discuție însăși condiția omului (post)modern. Este o carte de filozofie socială, de antropologie și chiar de etică. Cele două părți ale eseului: Muzeul Anti-umanului și Filo-umanii. O tipologie nu sunt, totuși, o separare didactică de tip teorie vs. practică analitică, ele spun ceva intrinsec despre rolul poeziei în modernitate, ca expresie primă/ultimă a tuturor interogațiilor, sfâșierilor, înălțărilor și prăbușirilor  omului în ultimele două secole. Este o carte de filozofie în sensul curat al termenului: meditație asupra țintelor și limitelor umanului. Titlul, aparent liric, contrazice aparent rigoarea analizei, desfătarea bibliografică și precizia diagnosticelor. E greu să nu cazi în mizantropie în fața acestui ecorșeu al destructurării umanului, al îndepărtării omului din umanitate. Dar ce artă extraordinară a ivit prin câteva personalități această înstrăinare a omului de sine însuși, ca și lupta lui pentru regăsire, re-centrare! Pe această balanță fragilă este construit eseul de față. „Iar dacă încape totuși o melancolie în elegia de față – atunci e o melancolie în egală măsură retrospectivă și prospectivă, în orice caz nu atrabilară și acidă, ci aequanimă și luminoasă.  […]. Invenția numită om, pe care modernitatea a adus-o cu sine, nu numai că nu a expirat, cum credea Foucault – dar termenul ei de valabilitate coincide cu termenul de valabilitate al culturii noastre. Care, cum ne arată modernitatea, a căzut atunci când ipoteza-om a căzut – și se va ține atâta vreme cât ipoteza-om se va ține. Încât valabilitatea acestei ipoteze înseamnă, de fapt, deopotrivă necesitatea și centralitatea ei(p.318)

Căci avem de-a face, ne sugerează eseistul, cu două  modernități, co-existente și în egală măsură creatoare de opere de valoare. O modernitate succedând modelului Iluminist, raționalistă, constitutivă, și una distructivă, în care rațiunea apare ca oaia neagră iar arta evacuează decisiv umanul. Este un eseu despre anti-umanismul artei contemporane, despre, în fond, acel selbsthas (pentru  a prelua expresia lui Otto Weininger din vremea când Modernitatea era în plină ecloziune) specific speciei în modernitatea târzie. Eseul este deci „…o încercare de salvare a imaginii omului; e o elegie pentru ceea ce ar fi putut să fie omul, pentru ceea ce a fost nevoit să fie – și pentru ce ar mai putea fi el fi” (13). Afirmația că omul este principala invenție a modernității și  – totuși – dez-articularea, exmatricularea omului din centrul lumii nu indică o contradicție. În fond, Declarația universală a drepturilor omului și ghilotina sunt nu doar strict contemporane, ci și surori bune. Straniu, în numele demnității omului s-a proclamat că Dumnezeu a murit. Dar, făcându-se analiza la morga ideilor,  s-a constatat că decedatul era însuși omul. Aș sublinia actualitatea acută a acestui eseu, dezmembrarea umanismului este un proces în plină accelerare, e suficient să urmărești nu numai arta, dar, de exemplu, programele de învățământ. O revoluție pornită în numele omului a ajuns să elimine omul ca pe un element dispensabil. De ce elegie? Pentru că nu se poate să nu trăiești o sfâșiere în fața contradicției subliniate mai sus. Îmi place mult acest „ar fi putut să fie” din citatul precedent, care lasă deschise toate zările, presupune o eudemonologie, ba chiar o teologie. Întrebarea este dacă în (post)modernitate mai este posibilă o istorie. Adică, mai departe, un destin al omului (ca specie globalizată chiar). În măsura în care „omul recent” (cer iertare pentru acest împrumut conceptual dintr-o carte cu multe puncte comune cu aceasta) este „omul instant”, omul care se abolește pe sine însuși qua uman, evacuându-și trecutul, rădăcinile, dar și viitorul de dincolo de orizontul fericirii imediate. Între omul ca invenție recentă al lui Foucault, omul ca „invenție principală a modernității” și destructurarea umanului nu este distanță. E toată istoria de la 1789 până azi în această dialectică.

Cele două modernități – neapărat nu trebuie uitat asta – nu sunt succesive, ci concomitente. Pulsiunea umană și anti-umană coexistă în umanitate încă din germenii ei. „…nu trebuie pierdut din vedere că cele două modernități sunt de fapt una singură; ele au coexistat din prima clipă, din punctul origo  al modernității, adică din momentul Revoluției Franceze…” (27) „…modernitatea e coșmarul anti-uman din care omul postmodern încearcă să se trezeasc㔄 (30) În care dintre aceste timpuri  locuim, de fapt? E întrebarea subtextuală a acestui eseu acut și neliniștitor. La 200 de ani după Revoluția Franceză, Europa își oferea o nouă traiectorie istorică, omul intra evident într-o nouă eră, suferea o mutație de felul celei suferite la începutul Creștinismului sau, mai apoi, al Renașterii. Procesul, căci este un îndelung proces istoric, începe, cum spun istoricii, de la Iluminismul revoluționar. Citându-l pe Mark Greif, autorul nostru arată că postmodernismul (care este încununarea și sfârșitul modernității), postumanismul și sfârșitul istoriei sunt toate componente ale aceleași chestiuni, nu te poți referi la unul dintre aceste elemente fără a te lovi de celelalte.  „Ultimii devoți ai umanului” au luptat în chiar mijlocul modernității, pentru a-i vindeca rana fondatoare.

„Omul semantic”, omul simbolului, pentru care totul avea sens, cel care se mișca în „pădurea de simboluri” cu abilitatea cu care aborigenul se mișcă după urmele vânatului în junglă, omul capabil să perceapă/priceapă o „semnătură” secretă, transcendentă în orice lucru, omul acesta s-a retras încet, încet  într-un spațiu gol, căci lipsit de semnificație, neutru. Dar și ostil, drept care omul a început o disperată luptă de recuperare a sensului. În acest mod l-aș fi înțeles de exemplu pe Mircea Eliade, singurul capitol asupra căruia am rezerve. La locul cuvenit… Radu Vancu împrumută de la Jung termenul de enantiodromie  (nesfârșita „alergare în sens contrar”) pentru a explica reacția postmodernistă a umanului la instaurarea anti-umanului. Aceasta este „elegia prospectivă pentru uman”, coșmarul din care omul instant încearcă să evadeze. Pentru că modernitatea este un construct bizar al umanului împotriva omului: „Omul nu e câtuși de puțin indispensabil revoluției umaniste a modernității” (30) Aceasta este problema și morală și estetică deopotrivă a artei moderne și a omului modern. Ideologiile care au marcat epoca sunt  ele însele depășite de această dilemă, în sensul că ea le înglobează. Citându-l pe Fukuyama și mai apoi pe Sloterdijk, Radu Vancu observă că eliminarea umanului, începută prin idei și artă, a ajuns la extremismul genocidelor și războaielor totale, dar și la consumismul și mitul fericirii continue din epoca postbelică. Revenirea la uman înseamnă revenirea la om. Pare tautologic? Nu chiar, pentru că, odată cu Revoluția Franceză începe un proces insidios, cu multe fațete, prin care ideile devin mai importante decât omul. De la marxism la nazism și de la psihanaliză la corectitudinea politică, vedem același fenomen. Rămâne atunci artei, poeziei, sarcina imposibilă a reconstrucției omului filouman? „Omul filouman e himera acestei cărți” (53) Teoretic asta ar însemna, cred, depășirea (post)modernității înspre…? Unde  se poate regăsi umanul? „Toată cheia problemei constă, s-ar zice, în a-i găsi din nou omului un loc în lume” (56) Problema este că locul umanului nu este în om. Observ că evacuarea umanului din lume s-a petrecut după același tipar după care, cu secole înainte, a fost evacuat Dumnezeu. E o temă separată de discuție aici! „…poezia nu negociază doar între două singurătăți individuale – ci între singurătățile celor contemporani cu artiștii și singurătățile generațiilor încă nenăscute, dându-le rațiunile existenței lor care va să vină. O singură prezență umană (cea din interiorul poeziei) negociază cu toate singurătățile prezente și viitoare. Și le spune: iată omul, ecce hommo, faceți-i o casă în realul vostru așa cum eu i-am făcut casă în textul meu. A găsi umanului un loc în lume n-ar trebui să fie mai dificil decât a-i găsi un loc în poem” (61) Heideggeriana poezie ca loc de locuire al umanului pare o paradigmă, prezența omului în text ca și în realitate, în realitatea textului ca și în textul realității. Omul modern este o ipostază perfectă a mitului creatorului devorat de propria creație. El (și-)a creat modernitatea ca apogeu al libertății și puterii sale de creație, din care a fost expulzat mai apoi ca inutil. Spenglerian, „…omul faustic, adică omul modern european, a ajuns sclavul creației lui, modernitatea. Care sfârșește prin a-l elimina complet, după ce începuse prin a-i elimina câteva tipuri umane” (62) Și mai apoi: „ Atât de metodică a fost această evacuare a umanului, atât de eficient i-a atins și dizolvat toate straturile, încât reumanizarea profundă pe care o propune postmodernitatea e mai degrabă un exercițiu de recuperare post-traumatică decât o stare de fapt”.

Până în epoca modernă trecutul era sursa legitimității, izvorul și întemeierea tuturor valorilor, vezi celebra imagine cu piticii ridicați pe umerii unor uriași pentru a vedea mai departe. Ruptura a început în momentul în care trecutul începe să fie considerat drept ceva revolut (un fel de antonim al lui revoluționar, nu?), o frână în calea „progresului”. Paradoxul pe care postmodernitatea îl trăiește acut și dureros este că ruptura aceasta devine ea însăși o tradiție, și aici posibilitatea evoluției se fracturează. „tradiție a negației și negației a tradiției”, cum zice Radu Vancu, duce evident la un impas logic și ontologic. Panoramarea bibliografică ne aduce aminte că modernitatea este liberticidă, că modernitatea nu este decât un imens proiect ideologic (Baudrillard), că utopismul modern este un prozelitism sau că Revoluția Franceză (Sursa surselor!) a avut o structură tipic religioasă ș.a.m.d. Iată cum rezumă autorul un text tulburător al lui Finkielkraut: „… ceea ce a făcut posibil infernul anti-uman al modernității a fost combinația de utopism, scientism (fiindcă utopiile ei erau prezentate drept „concepții științifice asupra lumii”, singurele admisibile, singurele infailibile) și tehnicism; masacrarea pe scară largă a oamenilor n-ar fi fost posibilă fără toate acestea, adică fără modernitate (căreia tehnicismul i-a dat această eficiență monstruoasă în eliminarea umanului la o scară supraumană)…” (84) „Criza omului” sau „moartea omului” au fost anticipate (provocate?) de arta și gândirea moderne. Anti-umanismul  s-a încorporat în anti-uman. În același timp (nu trebuie să uităm nicio clipă cele două fețe ale modernității) „în pofida pulsiunilor ei anti-umane, lumea capitalistă e singura rezervație de filo-umanism pe care modernitatea ne-a lăsat-o moștenire” (96). Observ că se aplică aici tot un străvechi principiu: similia similibus curantur, schizoidia care a transformat arta în instrument al antiumanului îi poate schimba încărcătura spre un nou umanism? Am asistat (pasivi?) la moartea cititorului (Mallarmé) și apoi la moartea autorului (Barthes), aș adăuga eu că asistăm acum la moartea cărții ca obiect cultural, va găsi post(post)modernitatea, pornind de la aceleași premise, puterea de a transforma aceste morți în tot atâtea renașteri? Pentru asta, și e sensul întregii demonstrații din acest studiu, trebuie redescoperit omul, readus în centrul meditației și al artei. Ceea ce înseamnă redescoperirea interiorității, a intimului, a privatului (atât de violent confiscat de ideologii recente), nu în sensul exhibării lui stimulate de voyeurismul mediilor de tot felul, ci în sensul interogării  lor neîncetate. Poate că este nevoie – nu apare în carte acest aspect – să regăsim o lume a substanțialismului, a valorilor tari, a axiomelor morale… Izgonit, umanul se reîntoarce.  Și de această dată, probabil, arta îl pre-vestește. Redescoperirea subiectului (care nu este același lucru cu individualismul  modernist, dimpotrivă) are multe consecințe, inclusiv la nivelul limbajului, al posibilității de comunicare. Chestiunea are chiar un aspect teologic asupra căruia, firește, nu voi insista aici. După ce arta a distrus Omul în efigie, a pregătit terenul favorabil pentru ca istoria să-l distrugă cu eficiență, industrial, ca ființă în carne și oase. Și suflet. Poate că tot artei îi revine menirea de a pregăti regăsirea umanului. E posibilă „reconstruirea unei episteme profund umanizate”.

Partea a doua a eseului exemplifică, prin câteva analize aplicate și de o vădită subtilitate această tensiune internă a modernității. Acum intră mai puternic în discuție și literatura română. Care se vădește nu atât de decuplată de problemele literaturii universale moderne pe cât vor unii snobi să o prezinte. Filtrată prin turnesolul comunismului (este el „modernitate”, fie și forțată, sau o frână decisivă a modernizării „naturale”? – temă inepuizabilă de discuții) poetica Generației 80, de exemplu, este confină tuturor acestor tensiuni interne ale modernității. Și mai înainte Radu  Vancu îl citase pe Alexandru Mușina, cu teoria sa despre „noul antropocentrism”. Sau pe Ion Mureșan cu ideea că poeții sunt „anticorpii societății”. De aceea el caută în literatura modernă „filoumanii”. Începând cu „poeticile confesive”, Berryman și Mircea Ivănescu. „A vorbi neîncetat despre spațiul tău privat, implicând la fel de neîncetat în poemele tale prezența spațiului public – aceasta e performanța confesivilor etici. Și forma lor, înaltă, de curaj. Nu avem prea mulți poeți care să fi reușit asta. Alături de Mariana Marin, care e le chef de fil a acestei filiații, Alexandru Mușina și Andrei Bodiu o ilustrează strălucitor”. (176) Poet el însuși, Radu Vancu are niște analize de o complexă subtilitate, el ia în considerare atât textul, cât și proiectul autorului respectiv  pentru a-i descifra ceea ce aș numi locul poietic. Are o formulare precisă, chirurgicală, dar și o mare îndrăzneală a diagnosticului, ca atunci când îl așază pe Mircea Ivănescu „sub semnul unei discreții absolute” sau când susține că nicio altă generație poetică din literatura română precum optzeciștii nu a avut mai mulți poeți „de primă mână”. Redescoperirea individului, a cotidianului a fost modul acestei generații de a se raporta la abrutizarea prin massificare și reificare impusă de comunismul ceaușist.

O a doua categorie, după confesivii etici, ar fi „sacralii”. Cei care încearcă „revrăjirea lumii”. Se întreabă eseistul dacă poezia actuală mai este capabilă să absoarbă structuri mitice, sau despre modul în care noile media fantasmează realul, prin erzatzuri de mituri, mitoizi cum îi numește el. E o dialectică aici, cuvântul care personal mă îngrijorează este erzatz, mă întreb adică dacă putem trăi la nesfârșit din aceste duplicate, clone, realități secunde (și de mâna a doua) și în ce măsură o poezie izvorâtă din ele poate fi  autentică. O temă de reflecție… Aruncat de către modernitate pe ușă, sacrul se întoarce pe fereastră. Fragmentele de mituri însă, s-a observat de mult, nu mai coagulează într-o metanarațiune, lipsește transcendența care să le unifice. Și, firește,  nu mai avem organ pentru rit și mit ( e folosită aici analiza lui Baudrillard).

În acest context e adus în discuție Mircea Eliade, ca un contramodern. E singurul capitol față de care am rezerve. Pare și scris în alt ton, nu mai are acuitatea și comprehensiunea ideatică din restul eseului, ci ceva încrâncenat, vehement. Chiar și bibliografia e un indiciu – indirect – sunt citate cărți evident partizane, ideologizate în exces, precum cea a lui Dubuisson, dar lipsește cea mai bună monografie despre opera lui Eliade, cea a lui Mihai Gheorghiu. După părerea mea, Eliade e modern tocmai prin analitica extrem de subtilă a condiției omului contemporan, prin visul unei noi sinteze planetare (se știe că el imagina o nouă Renaștere, în care Omul să se întregească,  – așa cum în Renașterea europeană s-a întregit prin redescoperirea Greciei antice – prin descoperirea gândirii Orientului), prin statuarea sacrului ca dimensiune constitutivă a umanului. Nimic „fascist” în povestea asta, doar disperarea – tipic modernă și ea – de a descoperi Sensul. El oferă o soluție. Fiecare are dreptul de a decide dacă e mai adecvată sau nu decât altele. Dacă mitoizii sunt erzatzuri, ce ne împiedică să visăm măcar la autentic? Este hybrisul politic al lui Eliade mai blamabil decât cel al lui Pound? Sau al lui Céline? După părerea mea, Eliade este (dacă mi se permite barbarul joc de prefixe) un pre-postmodern, unul care a înțeles din vreme limitele modernismului și a propus una dintre căile posibile de depășire spre regăsirea umanului. Adică a Sensului pierdut. Prin depășirea asimilării geografice (satul global) cu o sinteză spirituală a Orientului și Occidentului. Ce legătură logică are efortul lui Eliade pentru revrăjirea lumii cu „demența totalitară” (formulă excesiv pamfletară, nepotrivită cu tonul din restul eseului) îmi e greu să înțeleg. Faptul că singura formulă de sacru admisă de modernitate este sacrul politic nu implică logic nicidecum că militarea pentru sacru a lui Eliade este afiliabilă politic, dincolo de câteva opțiuni explicite din tinerețe. Iar opțiunile lui Sebastian, de exemplu, nu erau deloc (știm din cartea Martei Petreu) în epocă așa de îndepărtate de ale lui Eliade precum lasă să înțeleagă cei care au folosit Jurnalul său drept măciucă de lovit în Eliade. Passons!

M-am bucurat să găsesc în carte o analiză a unui roman pe nedrept trecut sub tăcere azi: Femeie, iată fiul tău, de Sorin Titel. Roman extraordinar, spune cu dreptate Radu Vancu. Care pune în discuție și boala capitală a istoriei noastre literare, o superficialitate a memoriei literare. S-ar putea face un fel de „istorie” cu texte majore, dar ignorate de ea. La fel de dificil este capitolul despre textele „corozive” ale lui Emil Brumaru sau cel despre „programul antropocentric” al lui Dylan Thyomas. Deci Corporalii, cum îi numește eseistul. Ultimul capitol este dedicat Maximaliștilor și cuprinde doi mari scriitori: Ezra Pound și Mircea Cărtărescu. Am pe birou sărbătoreasca ediție din Pound, tradus de Mircea Ivănescu și Radu Vancu, pe care o deschid mai de câte ori îmi cade sub ochi. Spune autorul nostru: „…poezia nu înseamnă doar limbaj regenerat, așa cum credea inițial; ea e un corp translingvistic, transnațional și chiar transcultural, construit („excernut”, cu cuvântul lui Pound însuși) prin adiționarea tuturor „părților vii” încă active în straturile geologice ale limbajului poetic”. (255) Iată cum recapitulează eseistul miza acestui eseu: „Există /…/ două modernități: una radical anti-umană, originând în splendidele cruzimi atotdistructive ale lui Lautréamont, continuând cu zgomot și furie în extremismul avangardelor și ajungând, în finalul modernității, la teza „morții autorului”; și una care ține să recupereze umanul, cu origini mai degrabă în Laforgue și Corbière (recuperați ca poeți decisivi abia de către americani), reținând din avangarde numai suprarealismul (care tot coagularea unei psyché abisale urmărește, în fond), și ajungând, pe final, să eclozeze deplin și splendid în poezia confesivă. Nu e greu de văzut că cea dintâi modernitate, cea anti-umană, e preponderent continentală /…/. Pe când cea de-a doua e preponderent transoceanică…” (259) Teza: cea dintâi modernitate a prevalat asupra celei de-a doua. La Cărtărescu (avem aici una din cele mai bune, mai comprehensive analize ale acestei opere dinamic polimorfe) autorul observă „natura halucinatorie și coșmarescă” a scrisului. Scriitorul nostru e înțeles ca un manierist („solipsist”), postmodern, ironic, un confesiv care „generează chiar forma eului care face confesiunea” (292) Eu unul văd în acest capitol epura unei posibile monografii (pe deplin meritate și necesare) pe care Radu Vancu ar putea-o dedica scriitorului nostru exponențial de azi. Nu mă pot abține să reproduc în context citatul dat de Radu Vancu din Stuart Sim, pentru precizia radiografiei asupra eului postmodern: „…pentru postmoderni, subiectul e o ființă fragmentară care nu are un nucleu esențial al identității, și trebuie să fie privit ca un proces aflat într-o continuă stare de disoluție mai degrabă decât ca o identitate sau un sine fix care rezistă neschimbat de-a lungul timpului” (290 notă). Să fie aici secretul năucitoarelor meta-morfoze (cu cratimă!) din opera lui Mircea Cărtărescu? Ambiția scriitorului nostru este de a „locui” cumva propriul creier ( e citată fraza emblemă: „Cărțile mele sunt hărți ale creierului meu”),  în căutarea ultimă a acestui Eu dispersat. Și pariul decisiv al acestei opere: recuperarea extensivă a umanității (v. pp. 298-299). Ultimele pagini sunt dedicate unei hermeneutici aplicate celor două romane, Orbitor și Solenoid, oglindiri multiple și prezentări din perspectiva unui scriitor fundamental umanist. Într-un sens, cum să-i spun ca să evităm prefixele înșelătoare? – actual. Scriitor, eminamente confesiv, Cărtărescu este un „…produs împotriva unei astfel de societăți bolnave, genul de scriitor reprezentat (nu exclusiv, dar cel mai strălucitor) de Mircea Cărtărescu lucrează pentru însănătoșirea ei” (299)

Mai are omul vreo șansă? Este întrebarea maximală pe care o presupune acest eseu. Și, subiacent: care este funcția literaturii, a poeziei în reconfigurarea umanului? Fără ipoteza om e târziu pe pământ. Elegia lui Radu Vancu, o subliniază el însuși, conține o melancolie mai degrabă prospectivă decât una retrospectivă. O carte care aduce un remarcabil plus de înțelegere asupra vremurilor noastre…

 

 

10 oct 2016

apărut în revista VATRA nr. 3 /2017

 

[1] RADU VANCU, Elegie pentru uman. O critică a modernității poetice de la Pound la Cărtărescu; Humanitas, 2016.

Despre căutare V

Despre căutare (V)

În sensul cel mai propriu căutarea este vitală. Adică pro-creează, creează în virtutea unui viitor. În afară circulaţiei, a mişcării pe care ea o instituie în spaţiul metafizic, lumea ar cădea într-un status-quo-ante. Pînă şi Dumnezeu îl caută pe Adam după ce acesta comisese păcatul. Păcatul este „ascunderea” de Dumnezeu. Ceea ce urmează este Istorie, adică strigarea acestuia şi pornirea lungului drum al crucii (adică literalmente epuizarea universalului, toate direcţiile) pentru a-L găsi.

Îmi place ceea ce aş numi căutarea oarbă, orbecăirea. Pentru că ea biruie contingentul, nu este o bezmeticeală aiuritoare, ci o speranţă „de dincolo de lumi venind şi niciodată rătăcind” că poţi găsi limanul fără a avea organul potrivit pentru aceasta. Este un fel de „artă pentru artă”, o căutare de dragul căutării, în care accentul cade pe de dragul. În acest sens, căutarea este sinonimă cu speranţa… în ciuda a tot şi a toate trebuie să speri.

Legat de căutare este de cercetat termenul de abatere. Abătut înseamnă două lucruri total diferite în limba română: deviat de la drumul tău şi trist, indispus. Ambele, cum se vede ușor, au legătură cu actul fundamental al căutării. Te-ai abătut de la cărarea ta („din cărarea ta afară/de te-ndeamnă, de te cheamă”), nu se poate ca sufletul să nu-ţi fie afectat. Să fii abătut. Bun de bătut de soartă. Abaterea este ca o ieșire din program. Abaterea este ca o întoarcere, o căutare a drumului înapoi.

Rătăcirea din credință se numește erezie. Din acest punct de vedere, căutarea înseamnă însușirea dogmei. Dar dogma înseamnă tocmai închiderea absolută, finalul, peretele fără ușă. Cum este, deci, posibilă căutarea într-un „eon dogmatic”? După ce ai cunoscut Dogma, mai este posibilă căutarea, de vreme ce orice pas în plus ar însemna tocmai erezie, adică ieșirea din dogmă? Intri, ciudat, în spațiul bi-dimensional, locuiești pe o linie. Este condiția misticului, a credinciosului total. Dogma este un răspuns care există înaintea oricărei întrebări. Este o construcție din altă dimensiune, în care subiectul căutător se poate, în sfîrşit, odihni. Erezia este deci nelinişte. Angoasa lipsei de orizont. Cum am trăi dacă, într-o dimineaţă, ne-am trezi fără să mai vedem orizontul, văzînd „altceva”? Divinitatea instituie orizontul. De aceea ea ne scuteşte de căutare. Este căutare doar pînă te pui în ordine cu Ea. De aceea, ca dovadă a supremei iubiri, orizontul este mereu departe, dar mereu înaintea noastră, și mereu dinamic. Ca în parabola aceea a scriitorului nostru, plină de tîlcuri, în care succesiunea orizonturilor era pentru Iona o succesiune nesfîrșită de burți de pești. Asta este întocmai dogma!

Deosebirea de situaţie: cauţi sau eşti căutat. În ciuda aparențelor, a fi căutat este o atitudine activă, nu pasivă.

Căutarea ca o „certitudine dogmatică” (Evdokimov) Este un „eon dogmatic”, o cunoaștere postulativă. Afirm, deci caut, caut deci cunosc. Un bătrîn teolog le spunea tinerilor săi discipoli: eu am mai multe răspunsuri decît aveţi voi întrebări. Este o întoarcere pe dos a modului în care înţelegem, de obicei, căutarea. Ce fel de materie este antimateria? De fapt, cîte feluri de „materie” există? Tot astfel căutarea… Sunt oameni care au ajuns, sunt deja în ostrovul dincolo de care nu mai există nimic, şi care totuşi caută netulburaţi în continuare. Ce fel de căutare magnifică, despre care nu avem decît vagi speculaţii ca din interiorul găurilor negre… trebuie să fie aceasta din postura deţinătorului tuturor răspunsurilor!

Căutarea nu trebuie însă confundată cu îndepărtarea. Trebuie să ai mereu unde să te întorci, oricît de departe ai merge. Cînd ai obosit. Dacă ai pierdut locul de întoarcere, nu mai este căutare, este bezmeticeală. Căutarea, ca mişcarea locomotivei, un înainte şi înapoi care împinge maşinăria cu totul înainte.

Şi ce se întîmplă atunci cînd, la sfîrşitul căutării, nu găseşti nimic? Sau găseşti nimicul?

De fapt, este un singur lucru de căutat, adevărul. Numai el te eliberează de tot, inclusiv de căutarea însăşi. Cum spune Cartea. Bietul Diogene căuta omul. Dar omul nu putea fi văzut nici măcar la lumina puternică a amiezii ateniene. Într-atît era de ascuns.

(sursa foto: xnn.ro)

apărut în Literatura de Azi 4.04.2017